Vocalband Flash Back!

Een dynamisch popkoor
uit Zeeuws Vlaanderen
is opzoek naar een
enthousiaste dirigent(e).

Reacties graag mailen naar
onze
secretaris.

We zijn ook op zoek naar Hoge Sopranen, interesse? Kom langs op een repetitie!

Agenda

2 juni 2024


Privacyverklaring – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Stichting kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u lid bent van de door de Stichting in het leven geroepen werkgroep Vocalband Flash Back! en omdat u zelf de volgende informatie verstrekt heeft:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom de Stichting uw gegevens nodig heeft
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, telefonisch, schriftelijk of per email.

Hoe lang de Stichting gegevens bewaart
De Stichting bewaart uw gegevens in haar administratie. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om te de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verstrekt c.q. verzameld.

Delen met anderen
De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is uit hoofde van taken die u aan de Stichting heeft op- dan wel overgedragen. Dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris van de Stichting. De secretaris, dan wel een door het bestuur aangewezen vervanger, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als de Stichting bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de Stichting verzamelde gegevens, neem dan contact op met de secretaris van de Stichting.

Zaamslag, 23 augustus 2018